Z.S.Z. Zagwarantowany Sukces Zawodowy

efs

001_25Regulamin projektu
001_25Dokumenty do pobrania
001_25Kontakt - zapisz się na kurs
001_25Galeria zdjęć

Przedmiotem projektu jest realizacja programów rozwojowych ZSZ w Czchowie (powiat brzeski, gmina wiejska, ok. 9 tys. mieszkańców) i ZSZ w Czarnym Dunajcu (powiat nowotarski, gmina miejsko-wiejska, ok. 21 tys. mieszkańców), publicznych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, a w których nauka prowadzona jest nieodpłatnie.

Od lat 90-tych Zasadnicze Szkoły Zawodowe funkcjonują na bazie Warsztatów  Szkoleniowych w Czarnym Dunajcu, gdzie kształcona jest młodzież w zawodach ślusarz-mechanik, elektryk oraz w klasach wielozawodowych. Na podobnych zasadach działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie, kształcąc w zawodach ślusarz-mechanik, stolarz oraz murarz. Praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych Warsztatach Szkoleniowych oraz w prywatnych zakładach pracy z regionu.
Celem ogólnym projektu
jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w ZSZ w Czchowie i Czarnym Dunajcu oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów ZSZ i ich lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.
Celem szczegółowym projektu jest :

  • kształcenie ogólne i zawodowe sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ZSZ odpowiednio do ich aspiracji, możliwości i potrzeb pracodawców,
  • realizacja zajęć dyd.-wyrównawczych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych (w tympraktycznej nauki zawodu - dalej PNZ), służąca wzmocnieniu pozycji uczniów na rynku pracy, rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań zawodowych młodzieży ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych,
  • prewencyjne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne i zawodowe,
  • przygotowanie min. 520 uczniów ZSZ do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy dzięki systematycznej współpracy z pracodawcami, IRP i NGO w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Bezpośrednią grupą docelową będzie min. 520 uczniów ZSZ i kadra pedagogiczna, a pośrednią - partnerzy społ.-gosp. i pracodawcy. Projekt obejmie ok. 85% uczniów ZSZ. Rekrutacja do obu szkół prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Ze względu na specyfikę projektu nabór B.O. będzie realizowany wśród uczniów obu szkół. Nabór na zajęcia dyd.-wyrównawcze będzie prowadzony na podstawie niskich
wyników osiąganych przez B.O., na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i PNZ na  podstawie indywidualnych zainteresowań, specjalnościzawodowych i zgłoszeń uczniów.
Nabór na wizyty studyjne - na podstawie osiągnięć w nauce i zaangażowania w życie szkoły. Wsparcie pedagoga i doradcy zaw. będzie dostępne dla każdego ucznia. Każdy uczeń może uczestniczyć w wielu różnych formach wsparcia.
Analiza środowiska społ.-ekonom. B.O. wskazuje na przewagę uczniów z rodzin wielodzietnych, z niskim wykształceniem, ubogich, niejednokrotnie utrzymujących się tylko i wyłącznie z pracy w rolnictwie, z dużym odsetkiem młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnej. Wyniki testów kompetencyjnych gimnazjalnych uczniów są niższe od średniej wojewódzkiej. Część młodzieży charakteryzuje brak motywacji do nauki, trudności w nauce, w konsekwencji dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych. Wśród uczniów nasilają się zachowania patologiczne ze względu na brak oferty spędzania czasu wolnego (brak zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych), brak środków fin. i kapitału społ. Bariery o charakterze środowiskowym skutkują ponadto  słabym przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt uwzględnia
specyfikę środowiska, na terenie którego działają obie szkoły, a jednocześnie tworzy unikalną szansę ich rozwoju i zmiany realnych możliwości życiowych i zawodowych uczniów ZSZ.

Planowane zadania w projekcie dla uczniów:

  • Zajęcia dyd.-wyrównawcze dla uczniów ZSZ.
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne praktycznej nauki zawodu dla uczniów.
  • Opieka pedagogiczno-psychologiczna
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Merytoryczny zakres projektu w latach szk. 2008/09, 2009/10 i 2010/11 obejmie 112  tygodni.

www.efs.gov.pl

 

LogowanieNie pamiętasz hasła?

Wyszukiwarka