O nas
 • Nadrzędnym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest realizowanie potrzeb naszych klientów poprzez świadczenie usług edukacyjnych, produkcyjnych i usługowych spełniających międzynarodowe kryteria jakości.

 • Nastawienie na wymogi naszych klientów i dostosowanie sie do stale zmieniających się warunków rynkowych jest sprawą nieodzowną dla naszego przedsiebiorstwa. Satysfakcja naszych klientów i długoterminowe związki z nimi wymagają ciągłego zwiększania niezawodności w działalności przedsiebiorstwa, jak również zagwarantowanie jakości naszych produktów i usług. Obejmuje to również konkurencyjne ceny i dotrzymywanie terminów dostaw.

 • Oferta ZDZ obejmuje ponad 400 programów kursów doskonalących i przekwalifikowujących w ponad 200zawodach i specjalnościach m. in.: spawacza, kierowcy wózków jezdniowych, kucharza, przewozu towarów niebezpiecznych, obsługi komputera, uprawnień energetycznych oraz kwalifikacyjne w różnych zawodach. Szkolenia realizujemy w naszych ośrodkach w Krakowie, Tarnowie, Brzesku, Czchowie i Czarnym Dunajcu. Dominującym obszarem naszej działalności w zakresie szkoleń zawodowych jest realizacja projektów dla osób bezrobotnych i pracujących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty mają charakter społeczny i ich celem jest m.in. wyrównywanie szans na małopolskim rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe, specjalistyczne kursy zawodowe podnoszące, aktualizujące oraz dające nowe kwalifikacje dla osób, które chcą nabyć podnieść, uzupełnić, zmienić kwalifikacje zawodowe, by utrzymać dotychaczasowe zatrudnienie, awansować lub pozyskać nowe miejsce pracy. Szkolenia osób w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie psychologiczne i prawne, wsparcie organizacyjno-materialne.

 • Prowadzimy Zasadnicze Szkoły Zawodowe w Czchowie i Czarnym Dunajcu oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne w Krakowie.

 • Nasze warsztaty szkoleniowe prowadzą produkcję i wykonują usługi w branży mechanicznej, elektronicznej, elektrycznej i drzewnej. Od 58 lat jesteśmy związani z produkcją na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Ukoronowaniem tej produkcji jest Węzłowy Wóz Kablowy opracowany przez pracowników Zakładu według złożonych przez użytkownika wymagań. W skład jego wyposażenia wchodzą elementy przeznaczone do budowy połączeń kablowych między aparatami komutacyjnymi i transmisyjnymi, a pozostałymi elementami węzła łączności i stanowiska dowodzenia, szczebla taktycznego i operacyjnego oraz rozwijania abonenckich sieci transmisyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Jest ono dostosowane, nowoczesne i kompatybilne z systemami łączności NATO.

 • Ponadto produkujemy również Zespoły Kablowe i Złącza, hełmofony letnie i zimowe z laryngofonami, zapory małowidoczne, ładowarki do akumulatorów oraz różne typy i rodzaje anten. Warsztaty spełniają także funkcję edukacyjną dając bazę do prowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów szkół w zawodach mechanicznym, elektrycznym, budowlanym i stolarskim.

 • Całokształt działań transformacyjnych Stowarzyszenia zaowocował spełnieniem kryteriów oceny przez ZDZ w Krakowie i osiągnięciem europejskich standardów w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i edukacyjnych przyznaniem Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000 przez jedną z największych międzynarodowych organizacji certyfikujących instytucje oświatowe - Certqua jak również uzyskał Akredytację Kuratora Oświaty przyznaną dla prowadzonych szkoleń. Europejskie standardy naszych usług produkcyjnych potwierdzone zostały certyfikatem PN EN- ISO 9001: 2001, certyfikatem AQAP przyznanym w 2004 r. oraz Koncesją MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. ZDZ Kraków otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 1365H w marcu 2007r.

 • Stowarzyszeniem Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie kieruje nieprzerwanie od 1982 roku Prezes Zarządu inż. Zygmunt Chudy. Dzięki jego staraniom wybudowano warsztaty produkcyjne i pomieszczenia biurowe przy ul. Wybickiego 3a. Unowocześnił bazę produkcyjną i techniczną warsztatów poprzez zakup nowych obrabiarek sterowanych numerycznie. Wprowadził nową produkcję Węzłowego Wozu Kablowego dla potrzeb Wojska, uzyskując wzór użytkowy, Prawo Ochronne nr 62564 na ten wyrób, zabezpieczył logo ZDZ Kraków uzyskując Prawo Ochronne nr 150775 na znak towarowy unowocześnił system zarządzania oraz warunki pracy załogi. Na wysokim poziomie prowadzona jest działalność edukacyjna i szkoleniowa. Był inicjatorem podjęcia szkoleń dla osób bezrobotnych oraz osób zwalnianych z hutnictwa.

 • W trosce o dalszą poprawę bazy szkoleniowej ZDZ kontynuuje w Krakowie budowę obiektu szkoleniowego przeznaczonego m.in. do szkolenia osób niepełnosprawnych, będzie on wyposażony w nowoczesne pracownie i sale wykładowe oraz część hotelowo - gastronomiczną. Aktywnie współpracuje z Małopolskim Związkiem Pracodawców, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.

   
 • Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego w coraz szerszym zakresie przystosowujemy się do obowiązujących w niej standardów, w coraz większym stopniu umiemy korzystać z jej wsparcia poprzez przygotowanie własnej kadry i szkolenia pracowników. Z budżetu Unii Europejskiej spłyną znaczne fundusze przeznaczone na rozwój edukacji, modernizację średnich i małych firm - są to jedne z głównych celów Unii. Kompatybilnie z opracowanym przez rząd programem operacyjnym Kapitał Ludzki. Aktywne uczestnictwo Stowarzyszenia ZDZ w jego realizację staje się wymogiem chwili. Stąd chcemy w głównej mierze pozyskiwać fundusze na działalność, realizując zadania ważne dla naszego kraju. Oznacza to podejmowanie trudnych tematów, często wychodzących poza tradycyjne obszary działalności ZDZ Kraków, ale dzięki temu będzie rozwijać i umacniać swoją pozycję. W ramach standardów Unii będziemy starali się zachować charakterystyczne cechy Stowarzyszenia związane z naszym krajem i regionem. Dalej utrzymujemy zasadę wypracowane środki z całokształtu działalności przeznaczamy na rozwój bazy dydaktycznej i warsztatowej Stowarzyszenia ZDZ w Krakowie, co świadczy o „Non profit" tej organizacji i służebności społeczeństwu.

h

 

SZKOLENIA, KURSY

tel2 (012) 629 85 65
emailButton napisz e-mail

Punkt informacji
ul. Wybickiego 3a

ZESPÓŁ SZKÓŁ

LogowanieNie pamiętasz hasła?

Wyszukiwarka