Kursy

Wieloletnia obecność na rynku usług szkoleniowych i produkcyjnych pozwala na łączenie doświadczenia wraz z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy, co w konsekwencji gwarantuje jakość obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Oferta ZDZ obejmuje ponad 400 programów kursów doskonalących i przekwalifikowujących w ponad 200 zawodach i specjalnościach m. in.: spawacza, kierowcy wózków jezdniowych, kucharza, przewozu towarów niebezpiecznych, obsługi komputera, uprawnień energetycznych oraz kwalifikacyjne w różnych zawodach. 

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ I KURSÓW
W NASZYCH ODDZIAŁACH:

001_25Kraków
001_25Tarnów
001_25Brzesko

001_25Czchów
001_25Czarny Dunajec


Całokształt działań zaowocował spełnieniem kryteriów oceny przez ZDZ w Krakowie i osiągnięciem europejskich standardów w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i edukacyjnych przyznaniem Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000 przez jedną z największych międzynarodowych organizacji certyfikujących instytucje oświatowe - Certqua jak również uzyskał Akredytację Kuratora Oświaty przyznaną dla prowadzonych szkoleń.

Na dzień dzisiejszy ZDZ posiada:

 • wpis do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych wydany przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Tarnowa dla Ośrodków Kształcenia w Krakowie i Tarnowie
 • Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NP.II.KU 094/22-7/2004/JA
 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00005/2005 wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy

  ponadto:
 • atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • certyfikat Ministerstwa Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie kategorii A1,B, C1, T
 • upoważnienie do prowadzenia kursowego dokształcania kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego
 • zezwolenie Wojewody na prowadzenie badań psychologicznych kierowców
 • zezwolenie na prowadzenie Agencji Zatrudnienia

 
Przy ZDZ w Krakowie funkcjonuje z pełnymi uprawnieniami

 • Komisja Egzaminacyjna dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończących kurs pedagogiczny przy ZDZ
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do nadawania uprawnień spawalniczych
 • Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach zawiązanych z dozorem „D" oraz eksploatacją „E" urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powołana przez Urząd Regulacji Energetyki.


Projekty europejskie 

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje projekty finansowane z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych i pracujących

Projekty mają charakter społeczny, a ich celem jest m.in. wyrównywanie szans na małopolskim rynku pracy poprzez specjalistyczne kursy podnoszące, aktualizujące oraz dające nowe kwalifikacje dla osób, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, awansować, pozyskać lub utrzymać zatrudnienie.

Nasza oferta wzbogacona jest o warsztaty w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie psychologiczne i prawne, wsparcie organizacyjno-materialne oraz doradztwo zawodowe.


Zakład Doskonalenia Zawodowego, w trosce o jakość oferowanych szkoleń, stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych :

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty słuchacz ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w Punkcie Informacji lub u kierownika kursu.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • zgłoszony problem - opis
 • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
 • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
 • proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.

Osoba odbierająca zgłoszona reklamację ewidencjonuje ją w Rejestrze Reklamacji.
Reklamacja rozpatrywana jest przez Pełnomocnika ds. Jakości w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia nieprawidłowości.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji słuchacz może wnioskować o usunięcie nieprawidłowości, obniżenie kosztów lub odstąpienie od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zakład zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.